Gliwicka Firma futur traitement opracowa?a vision adaptative du système, qui wykorzystuj?c zestaw ró?nego rodzaju algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, Umo?liwia wizyjn? jako?ci kontrol?, automatyczne wykrywanie défaites i anomalii wyst?puj w de produktach. Mo?e sur znale?? zastosowanie m.in. w Inspekcji Paneli fotowoltaicznych, segmentacji zdj?? satelitarnych (NP. automatyczne wykrywanie médiévaux i dróg), podnoszeniu rozdzielczo?ci zdj?? satelitarnych i przetwarzaniu Obrazów Medycznych. Système adaptatif vision Wykorzystuje mechaqnizmy uczenia maszynowego, analizuje obrazy z kamer i sygnalizuje wykryte odst?pstwa OD normy. Trend Micro Oferuje Narz?dzie écriture style ADN ne Ochrony Przed atkiewicz na biznesow? poczt? elektroniczn?. Wykorzystuje Ono mechanizmy sztucznej inteligencji do stworzenia wzorca stylu Pisania u?ytkownika obejmuj?cego ponad 7000 Cech. Po wykryciu wiadomo?ci, która wygl?da na prób? podszycia si? Pod jej deklarowanego nadawc?, j?zyk wiadomo?ci jest porównywany z modelem opracowanym przy wykorzystaniu AI, une nadawcy do, adresata je dzia?u il jest wysy?ane ostrze?enie. Mniejsze zainteresowanie sieciami neuronowymi w dwóch ostatnich dekadach XX wieku wynika?o równie? z tego, ?e opracowano odmienne, efektywne metody rozwi?zywania zada? charakterystycznych dla sztucznej inteligencji. Przyk?adem mo?e by? zaproponowana przez V. Vapnika w 1998 Roku tzw. maszyna wektorów no?nych (SVM-support vector machine), Czy opracowywane wówczas metody probabilistyczne. Jako ciekawostk? Warto zaznaczy?, ?e SVM by?a (i jest) skutecznie wykorzystywana w procesie komputerowego rozpoznawania Obrazów.

Mimo i? wci?? nie uda?o Nam si? zbudowa? ogólnej sztucznej inteligencji, CZYLI konstruktu cyfrowego, qui by?by zdolny ne rozwi?zywania szerokiego zakresu problemów w stopniu porównywalnym do mo?liwo?ci ludzkiego Umys?u, à ju? Dzi? Jeste?my otoczeniu rozwi?zaniami, które s? w istocie wieloma instancjami tzw. s?abej SI, CZYLI rozwi?zania wykazuj?cego inteligentne Dzia?anie w ograniczonym zakresie. “Ograniczony” nie jest tu równoznaczne z “banalny”. SI jest Dzi? wykorzystywana w analizie Obrazów, w autonomicznej kontroli pojazdów (nie tylko samochody, ALE te? Drony), diagnostyce medycznej, analizie finansowej, serwisach transakcyjnych, bezpiecze?stwie informatycznym i wielu, wielu innych dziedzinach zycia naszego. TensorFlow à Deep Learningowa Struktura OD Google`a, która jest rozwijana OD dwóch lat. Jest à najpopularniejszy “silnik” sztucznej inteligencji. TensorFlow Pozwala na zbudowanie dowolnej Sieci neuronowej i innych modeli obliczeniowych. TensorFlow jest na tyle plastyczny, ?e mo?e by? U?ywany budowania wszelkiego rodzaju Sieci; OD klasyfikatorów tekstu do obrazu, po Génératywne Sieci Neuronowe (GAN).

Dzisiejsze boty konwersacyjne s? o Wiele doskonalsze, “rozumiej?” nie tylko logiczne zale?no?ci pomià wyrazami (syntaktyka), ALE tak?e ich znaczenie (sémantyk?). Powy?szy film pokazuje rozmow? dwóch Instancji sztucznej inteligencji ze sob?. Ka?dy KTO chcia?by pogada? z Cleverbotem (na podstawie Tego w?a?nie programu opracowano film powy?szy) Mo?e à zrobi? zagl?daj?c na witryn? Tego projektu.