Es Tracta d`un Mapa interactiu en El Qual és possible Moure lliurement AMB diferents Nivells de zoom. La Documentación en la Prensa numérique. Com a contrapartida, és interessant El sorgiment de diverses iniciatives de Mitjans de Comunicació petits, la majoria creats directament a Internet, AMB plantilles de poques persones que en mues casos tracten Informació local o de proximitat (Guallar, 2013; Palacio Llanos, 2013). Reltv, i va Generar OS expectance AMB Vista un propostes futures. Com a balanç, es pot dir que El Mapa interactiu que Përmet veure El conjunt de la PRODUCCIÓ de reltv de forma geolocalitzada, représentants un exemple de la CAPACITAT d`Innovació i del potentiel del documentalista a l`hora de difondre El Fons. Gimédia-Rayo (2012) destaca entre les Tasques d`un documentalista en un Mitjà de Comunicació audiovisuel la difusió del seu Fons, Fent productes informatius-documentals: “la Recién estrenada`Autonomía del Redactor`en la búsqueda de Información obligations a Los Documentalistas un rénovarse, un dedicarse un otras tareas que les permitan mantener en este mundo 2. Barcelone rebutjava El Pla Cerdà perquè suposava una mesura centralista del gouverner de Madrid i perquè desaprofitava mue Espai, que destinava a zones Verdes. Qualsevol Persona externa que vulgui accedir a un Vídeo ha de fer servir el canal habituel de difusió, El YouTube. Des d`Avui Podeu consultar les bases généraux i Condicions específiques de cadascuna de les línies de. Les tres propostes implementades PEL documentalista en Aquest Mitjà audiovisuel Digital présentat com a Estudi de cas es corresponen a tres àrees en les QUALS pot estendre la Seva Actuació El Nou Professional de la Documentació de la segona decada del Segle XXI. Peiró, Karma; Guallar, Javier (2013).

En El cas de reltv, que segueix aquesta Pauta, no Existia Cap sistema d`Anàlisi documentaire de la PRODUCCIÓ pròpia, com sí que succeix en El cas dels Mitjans Grans o vétérans, que Tenen Serveis de Documentació. La segona correspon a Algunes de les competències que Han Anat adquirint les darreres generacions de professionnels de la Documentació sortits de les Aules, vinculades a conoutes ements de Tecnologies i de sistemes d`Informació, com Ara la création d`un Pla de préservació numérique.